Rotariańskie programy humanitarne

Naczelnym hasłem klubów Rotary na całym świecie jest „służba ponad własny interes”. Realizując założoną misję, wszyscy rotarianie zobowiązani są do podążania czterema Drogami Służb: służbą klubową (club service), mającą na celu umocnienie wspólnoty poszczególnych klubów i umożliwienie im prowadzenia jak najbardziej efektywnych działań, służbą zawodową (vocational service), polegającą na kierowaniu się zasadami etycznymi w prowadzonej przez każdego członka stowarzyszenia aktywności zawodowej, służbą społeczną (community service), wspierającą działania na rzecz polepszenia warunków życia lokalnej społeczności oraz służbą międzynarodową (international service), w ramach której między innymi realizowane są międzynarodowe projekty humanitarne.

milosc

O ile droga klubowa oraz droga zawodowa odnoszą się do zasobów poszczególnych członków oraz wewnętrznej działalności klubów, o których wiedzą najczęściej jedynie osoby zainteresowane, o tyle ścieżka społeczna i międzynarodowa pozwalają na dosłowne wyjście Rotary do ludzi. Zasięg i charakter działań lokalnych, zależy przede wszystkim od potrzeb regionu, w jakim dany klub funkcjonuje. Najczęściej, dzięki pozyskaniu przychylności miejscowych władz oraz podmiotów biznesowych i pozarządowych, społeczność Rotary realizuje założone cele. Aktywność międzynarodowa umożliwia również wsparcie społeczności lokalnych, a przede wszystkim zagranicznych, potrzebujących pomocy z zewnątrz.

Prowadzony przez Fundację Rotary Program Grantów Humanitarnych umożliwia finansowe wsparcie międzynarodowych projektów, dotyczących na przykład działań skierowanych na ochronę i profilaktykę zdrowia, likwidację analfabetyzmu lub szerzenie idei pokoju na świece i rozwiązywanie konfliktów. Tak zwany Matching Grants umożliwia wsparcie klubów i dystryktów w realizacji projektów humanitarnych, we współpracy z klubami i dystryktami z innych państw, natomiast Uproszczone Granty Dystryktów, pochodzące z dystryktalnego funduszu celowego, pozwalają na realizację działań poszczególnych dystryktów.

Sztandarowym programem, w który zaangażowani są wszyscy rotarianie, jest Program Polio Plus, w ramach którego od ponad dwudziestu lat realizowana jest akcja „Świat bez Polio” („End Polio Now”). Ta wieloletnia walka z wirusem, wywołującym chorobę Heinego-Medina (ostre dziecięce porażenie, wynikające z zapalenia rogów przednich rdzenia kręgowego), polega w głównej mierze na zbieraniu środków, w postaci darowizn, dotacji i tym podobnych, pozwalających na zakup i przeprowadzenie akcji szczepień dzieci zagrożonych polio wspieranie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki choroby oraz wspieranie programu badawczego, pozwalającego na ograniczenie jej występowania. Zebrane do tej pory fundusze, przekazywane każdorazowo Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz UNICEF-owi, pozwoliły na znaczne zredukowanie liczby zachorowań w Afryce. W ramach kontynuowania programu, akcja „Zakończyć Polio Teraz”, swoim zasięgiem objęła również Afganistan i Pakistan.

Działania humanitarne Rotary prowadzone są również w zakresie pomocy dla ofiar konfliktów międzynarodowych. We współpracy z Grupą Onet.pl i Kulczyk Foundation oraz w porozumieniu z ONZ, Rotary Polska koordynuje pomoc humanitarną dla Ukrainy, polegającą na zbieraniu środków oraz przygotowaniu paczek żywnościowych, przeznaczonych dla osób starszych.

Masz jakieś pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami!

Kontakt z nami