Rotary International

Jedną z najbardziej znanych oddolnych organizacji społeczno-charytatywnych na świecie jest międzynarodowe stowarzyszenie klubów Rotary – Rotary International (RI). Założone w 1905 roku przez amerykańskiego prawnika Paula Harrisa (pierwsze nieformalne spotkanie odbyło się w Chicago, a nazwa stowarzyszenia pochodzi od rotacyjnego charakteru zebrań pierwszych członków), zrzesza przedsiębiorców oraz przedstawicieli różnych zawodów z całego świata i ma na celu niesienie pomocy humanitarnej, działania na rzecz innych ludzi, promowanie wysokich norm etycznych w obrębie każdego zawodu (etyka w biznesie) oraz budowanie pokoju na świecie. Naczelną zasadą, przyświecającą wszystkim rotarianom, jest „Służba ponad własne interesy” (ang. „Service above self”), która towarzyszy przy realizacji każdych działań stowarzyszenia.

spoleczenstwo

Wszystkie działania realizowane są na podstawowym poziomie, poszczególnych (lokalnych) klubów Rotary, które zgrupowane są, zgodnie z regionami geograficznymi, w tak zwane dystrykty Rotary (skupiające zwykle po około czterdzieści pięć klubów), na czele których stoją gubernatorzy, pełniący jednocześnie funkcje oficerów RI. Rotary International jest zarządzane przez Prezydenta RI i ma za zadanie wspieranie – pobudzanie, promowanie i nadzorowanie działań jednostek podstawowych. Każdy klub jest autonomiczny pod względem funkcjonowania i niezależnie od działań prowadzonych prze całe stowarzyszenie, wybiera swój Zarząd. Obecnie na świecie działa około pięciuset trzydziestu dystryktów, w skład których wchodzi trzydzieści trzy tysiące klubów, skupiających niemal milion trzysta tysięcy członków. W Polsce aktualnie funkcjonują siedemdziesiąt cztery kluby, zrzeszające około tysiąc siedmiuset członków.

Działania, zarówno całej organizacji, jak i poszczególnych klubów, skupiają się wokół czterech, powszechnie zaakceptowanych obszarów: służby klubowej (Club Service), służby na rzecz społeczności (Community Service), służby międzynarodowej (International Service) oraz służby zawodowej (Vocational Service).

Służba klubowa każdego członka stowarzyszenia, realizowana na rzecz jak najefektywniejszego funkcjonowania danego klubu Rotary, sprowadza się między innymi do regularnego uczęszczania na spotkania klubu, aktywnego udziału we wspólnocie klubowej, uczestnictwa w realizowanych przez klub przedsięwzięciach i projektach, promowania działalności klubu i propagowania idei Rotary na zewnątrz, a także do sponsorowania kandydatów na nowych członków klubu.

Służba na rzecz społeczności odnosi się z kolei do realizacji programów humanitarnych, takich jak Dotacje Dorównujące, program PolioPlus (przeciwdziałający zachorowaniom na polio w wymiarze globalnym), Dotacje dla Wolontariuszy Rotariańskich oraz Dotacje na programy Pokojowe. Etyka Rotary wskazuje na powinność dbania o służbę społeczną w codziennym życiu, zwłaszcza w zakresie rozwoju jednostki, rozwoju społeczeństwa, partnerskiego współdziałania oraz ochrony środowiska.

Służba międzynarodowa polega na pracy na rzecz umocnienia dobrej woli, poprawy warunków życia wszystkich ludzi i pokoju na świecie. Realizowana jest ona między innymi poprzez organizowanie międzynarodowych spotkań, międzynarodowe wymiany naukowo-kulturowe, prowadzenie Działalności na rzecz Społeczności (World Community Service) oraz realizację międzynarodowych projektów, dotyczących na przykład walki z analfabetyzmem na świecie lub organizowania międzynarodowych staży zawodowych.

Służba zawodowa polega między innymi na realizacji działań mających na celu wypracowanie szczerych, wewnętrznie spójnych i uczciwych kontaktów z pracodawcami, pracownikami, klientami konkurencją i innymi partnerami biznesowymi, a także wspomaganie społeczności lokalnej, na przykład poprzez aktywizację zawodową, tworzenie nowych miejsc pracy lub promowanie wartości wszelkich działań zarobkowych.

Masz jakieś pytania?

Skorzystaj z poniższego formularza, aby skontaktować się z nami!

Kontakt z nami